کارگاه روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) برگزار شد.