2018-08-28

روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم(سطح دو)

روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم(سطح دو) فرهیخته گرامی: از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و […]
2018-08-26

کارگاه روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) برگزار شد.

کارگاه روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) برگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) با حضور […]
2018-08-04

روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم(سطح یک)

(کارگاه روش تیچ در اختلالات طیف اتیسم(سطح یک فرهیخته گرامی: از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی […]
2018-07-23

کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم(سطح دو)

(کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم(سطح دو فرهیخته گرامی: از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم […]
2018-07-19

کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) برگزار شد.

به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک) با حضور جمعی از متخصصین حیطه های سلامت با رشته […]
2018-07-18

کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم(سطح یک)

دوره تربیت درمانگر اتیسم : کارگاه تعامل همه جانبه در اختلالات طیف اتیسم(سطح یک)
2018-06-01

دوره جامع تربیت درمانگر اتیسم از شناخت تا تشخیص و مداخلات

دوره جامع تربیت درمانگر اتیسم از شناخت تا تشخیص و مداخلات
2018-05-19

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم (گارس2 و هیوا) برگزار شد.

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم (گارس2 و هیوا) برگزار شد.
2018-05-06

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم گارس2 و هیوا

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم گارس2 و هیوا