کارگاه اختلالات طیف اتیسم,علائم و طبقه بندی بر اساس DSM5 برگزار شد.