2019-06-17

کارگاه رفتارهای چالش برانگیز (شناسایی و مداخله )

کارگاه رفتارهای چالش برانگیز (شناسایی و مداخله ) :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی […]