2019-01-06

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم ADI-R و SCQبرگزار شد.

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم ADI-R و SCQبرگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه از سری دوره های تربیت […]