2018-11-04

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم ADI-R و SCQ

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم ADI-R و SCQ بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: فرهیخته گرامی: از سری دوره های تربیت درمانگر اختلالات […]
2018-11-04

کارگاه کاربرد دیدگاه حسی در اختلالات طیف اتیسم

کارگاه کاربرد دیدگاه حسی در اختلالات طیف اتیسم :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی […]
2018-11-04

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA (سطح دو) برگزار شد.

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA سطح دو برگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی سطح دو با حضور جمعی از متخصصین […]
2018-11-04

کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح دو)

کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح دو) :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه […]