کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA (سطح دو) برگزار شد.