کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA (سطح یک) برگزار شد.