کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم ADI-R و SCQبرگزار شد.