2019-06-17

کارگاه رفتارهای چالش برانگیز (شناسایی و مداخله )

کارگاه رفتارهای چالش برانگیز (شناسایی و مداخله ) :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی […]
2019-01-31

کارگاه طرح درمان نویسی بر اساس آزمون های تشخیصی اختلالات طیف اتیسم ADI-R و گارس2 برگزار شد.

کارگاه طرح درمان نویسی بر اساس آزمون های تشخیصی اختلالات طیف اتیسم ADI-R و گارس2 برگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: آخرین کارگاه […]
2019-01-06

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم ADI-R و SCQبرگزار شد.

کارگاه آزمون های تشخیصی و غربالگری اختلالات طیف اتیسم ADI-R و SCQبرگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه از سری دوره های تربیت […]
2018-11-04

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم ADI-R و SCQ

دوره تخصصی آزمون های تشخیص و غربال طیف اتیسم ADI-R و SCQ بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: فرهیخته گرامی: از سری دوره های تربیت درمانگر اختلالات […]
2018-11-04

کارگاه کاربرد دیدگاه حسی در اختلالات طیف اتیسم

کارگاه کاربرد دیدگاه حسی در اختلالات طیف اتیسم :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی […]
2018-11-04

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA (سطح دو) برگزار شد.

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA سطح دو برگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی سطح دو با حضور جمعی از متخصصین […]
2018-11-04

کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح دو)

کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح دو) :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان بهنود و با همکاری دانشگاه […]
2018-10-09

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA (سطح یک) برگزار شد.

کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی ABA سطح یک برگزار شد. به گزارش بخش آموزش مؤسسه کیان بهنود: کارگاه روش تحلیل رفتار کاربردی سطح یک با حضور جمعی از […]
2018-09-26

کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک)

(موسسه آموزشی و درمانی کیان بهنود:کارگاه کاربرد دیدگاه رفتاری در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک :فرهیخته گرامی از سری دوره های تربیت درمانگر اتیسم موسسه کیان […]